ماجرای مخدوش شدن بنر ناشران دانشگاهی/ تخلف اصلی از خود ناشران بود