نهایی شدن «ساماندهی زنان در سکونت‌گاه‌های غیر رسمی» بزودی