معاون وزیر صنعت: 130 هزار میلیارد تومان برای رونق صنایع داخلی تخصیص داده شد