نمایندگان ایران از رالی خاورمیانه کنار گذاشته شدند