آمایش سرزمین، افق راهبردی برنامه ششم است / مناطق مرزی کشور باید فرامنطقه‌ای توسعه یابند