دیدار اعضا مجمع گردشگری استان اصفهان با سفیر فوق العاده ایران در امارات