ثبات قیمت فرش ماشینی در بازار/ بسترسازی برای افزایش صادرات فرش ماشینی