پریدن از ارتفاع کم به بخش مسابقه جشنواره والنسیا راه یافت