واسطه تراشی فعال فتنه برای حضور در نمایشگاه کتاب/ آیا تهدید به اعتصاب و شامورتی بازی جواب می دهد؟