کواچ: قرا و تشکری برای رسیدن به جایگاه‌شان در تیم ملی نجنگیدند/ مشکل خانوادگی، فقط بهانه‌ است