روحیه اشرافت گرایی عامل تعمیق فساد/مبارزبه افراد سالم سپرده شود