رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تئاتر ویژه است