رسیدن به تعرفه های واقعی درخدمات پزشکی به حدود پنج سال زمان نیازدارد