تولید شیرخشک پایه گام موثری برای کاهش واردات/صنایع شیرخام را به قیمت خریداری کنند