پایان 200 ساعت مذاکره در نیویورک/کار دشوار مذاکره کنندگان در وین