فرصت خوبی برای سرمایه گذاری شرکت‌های کوچک در ایران بوجود آمده است