حضور دانشگاه مذاهب اسلامی با ۱۷ کتاب جدید در نمایشگاه کتاب تهران