چیزهایی که برای سازندگان و اکران کنندگان «قصه ها» مهم نیست