اشیاء تاریخی قاچاق با سابقه ۲۰۰۰ ساله در بانه کشف شد