آموزگار: تشکل‌های نشر به ریل‌گذاری‌های اصولی نشر کمک زیادی می‌کنند