مسابقات بین‌المللی قرآن موجب تقویت ارتباطات ملل مسلمان می‌شود