اما و اگرهای تعیین ریاست دانشگاه فرهنگیان/دانشگاهی که بیش از یک سال با سرپرست اداره می‌شود