تردد ۸۵درصد خودروها بین خطوط/ تجهیز خطوط اضطرار به دوربین در آینده نزدیک