تيم تيراندازي با کمان ايران به فينال کاپ جهاني راه يافت