آینه‌دار مشرق الهام؛ نگاهی به مجموعه «از آخر مجلس شهدا را چیدند»