واکنش مسجدجامعی به طبقاتی شدن قبور هنرمندان/ می‌توان در فاز2 بهشت زهرا قطعه‌ای بزرگتر برای هنرمندان