داورها ۱۶ امتیاز را به ناحق از تیم فوتبال پاس همدان گرفتند