رویکرد دولت تدبیر و امید آزادی فرهنگی در رسانه است