بازگشت 90 درصد شرکت‌های ممنوع المعامله به صنعت نفت