برگزاری نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه احتمالاً در هفته آینده