واکنش سران و علما اهل سنت به حکم اعدام شیخ نمر/ حکم اعدام شیخ النمر بمب ساعتی در دست عربستان است