متوسط تولید چغندر قند به بیش از 45 تن در سال 93 رسید