داورها ۱۶ امتیاز را به نحق از تیم فوتبال پاس همدان گرفتند