معاون استاندار همدان: دولت دنبال امنیتی کردن فضا برای مطبوعات نیست