قطع و وصل اینترنت بلای جان خبرنگاران/آنچه به جایی نرسد فریاد است