۳۷۰۰ پروژه ورزشی در کشور نیمه تمام مانده است/با سکه پرانی مخالفم