آزمون مرحله اول طرح اعطای مدرک به حافظان قرآن برگزار شد