مشکلات حوزه سلامت با اتکا به منابع دولتی برطرف نمی‌شود