نقاط اختلاف فقها در برداشت از واژه‌های نجومی مشخص شود