آمریکا یک شرکت نفتی را به دلیل همکاری با ایران جریمه کرد