اسکان کارکنان پارس جنوبی در شهری جدید/«دریاشهر پارس» ساخته می‌شود