موسسات آموزش عالی غیردولتی به سمت کیفی گرایی پیش بروند