احداث پل بدون درنظرگرفتن طرح جامع شهری/خسارت۱۵۰میلیاردی به مالکان