واکنش هدایتی به بدهی 500 میلیاردی و سهامدار بودن فرزندانش