دستیابی متخصصان ایرانی به فناوری پیچیده نمک‌زدایی از نفت خام