موسسات اموزش عالی غیردولتی به سمت کیفی گرایی پیش بروند