طرح بازار بزرگ انديشه الهام‌گرفته از بناهاي تاريخي كشور است