گودرزی، کی‌روش، حسنی‌خو و اسدی؛ معادله چهار مجهولی فوتبال ایران