وزیر نفت: صادرات نفت به اندازه جمهوری آذربایجان برای ما قابل قبول نیست