افتتاح سكوي مسافرگيري راه‌آهن شهرستان قدس تا يک ماه آينده